De doelstelling van de Frits Schrouff Foundation als beschreven in de oprichtingsakte:

 

  1. De stichting heeft ten doel het (met name financieel) ondersteunen van (evenementen, projecten en andere activiteiten) van kerkelijke, levensbeschouwelijke, chariatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen, dan wel instellingen welke anderszins bijdragen aan het algemeen nut teneinde alzo het algemeen belang te dienen, evenals het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van bekendheid en publiciteit aan de stichting en haar doelstelling, en het op alle veroorloofde wijzen bijeenbrengen en beheren van middelen ter verwezenlijking van voormeld doel, en al hetgeen hiermede in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.